อบจ.ยะลา จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรับการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)

170

29/6/64 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะทำงานเพื่อรับการประเมินผู้บริหารองค์การ(ผู้บริหารท้องถิ่น)ครั้งที่ 1/2564เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรียาลอ (ชั้น1)อบจ.ยะลา ในการประชุมครั้งนี้เพื่อประชุมพิจารณาแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินในประเด็นต่างๆ