อบจ.ยะลา จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

131

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดยะลา