อบจ.ยะลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

345

วันนี้ (7เม.ย.64)ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดยะลา สมาชิกสภา รองปลัด อบจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม .

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดตั้งศูนย์ประสานและรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จังหวัดยะลา ขององค์กรปกกรองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พร้อมลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการขยะอันตราย และส่งเสริม สนับสนุนน การขัดแยกขยะอันตรายจากชุมชนที่ถูกต้อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะถา จะรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เมื่อได้ปริมาณที่เหมาะสมจะทำการส่งขยะอันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาได้รวบรวมปริมาณขยะอันตรายได้ จำนวน 5,896 กิโลกรัม แยกประเภทขยะอันตรายได้ดังนี้ 1. ประเภทหลอดไฟ จำนวน 3,729 กิโลกรัม 2. ประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี/กระป้องสเปรย จำนวน 443 กิโลกรัม 3. ประเภทแบตเตอรี่/ด่านไฟฉาย จำนวน 471.9 กิโลกรัม 4. อื่นๆเช่น หมึกพิมพ์ จำนวน 585.2 กิโลกรัม ร.เวชภัณฑ์/หมดยาอายุจากโรงพยาบาล จำนวน 668 กิโลกรัม . โดยการจ้างเหมา บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) ขนส่ง และกำจัดขยะอันตราย ด้วยรถ ROLL OFF BOX เดี่ยว จำนวน 1 เที่ยว ไปยังศูนย์กำจัด ขยะอันตราย จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รวบรวมส่งขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ปริมาณขยะอันตรายชุมชนกว่า 12 ตันจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีอุปสรรด ปัญหาที่จะต้องการแก้ไขต่อไป เช่น การปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการจัดการซากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขยะอันตราย เป็นต้นดังนั้น เพื่อการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน แก้ไช้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม

จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดยะลา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการขยะอันตรายชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ทิศทางการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนของประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรด แลกเปลี่ยนการดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน