อบจ.ยะลา จัดโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน

154

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้จัดโครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาอย่างมีประสิทธิภาพ