อบจ.ยะลา ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

79

วันนี้(2 มี.ค 64) นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต โดยจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นโครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้น เพื่อแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปลุกจิตสำนึก ปรับทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใส ไม่ทุจริต เพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ