อบจ.ยะลา ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต

294

วันนี้(2 มี.ค 64) นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต โดยจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้อง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นโครงการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน นอกจากนี้ในวันดังกล่าวนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มอบนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต