อบจ.ยะลา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ

224

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินโครงการ ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ตามมาตรการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้