อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภา

77

นายมะหะมะ วาแมดีซาประธานสภา อบจ.ยะลา เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมศรีญษลอ (ชั้น1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบจ.ยะลา เรื่อง การขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล และเรื่องอื่นๆ

SIMPLY GALLERY NOT AVAILABLE