อบจ.ยะลา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ knowledge Sharing ในเรื่อง การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

270

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ knowledge Sharing ในเรื่อง การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง นโยบายการบริหารงานบุคคล ด้านการใช้ประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ