เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

133

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ชั้น4) หากประชาชนท่านใดสนใจเข้ารับฟังการประชุม ให้ยื่นแบบขอเข้ารับฟังหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ชั้น 4) โทร 073-203-613