แจ้งภาคเอกชน ที่ประสงค์จะแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยขอให้ประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนทุกครั้ง

22

1.ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับภาคเอกชน ที่ประสงค์จะแจกจ่ายเครื่องกันหนาวโดยขอให้ประสานงานกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะได้รับแจกจ่ายเครื่องกันหนาว ทั้งนี้ มิให้เกิดความซ้ำซ้อนและสามารถแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป

2. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา พิจารณาแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อมูลสภาพอากาศ)