แพลตฟอร์มด้านสุขภาพสร้างการรับรู้ให้เยาวชน

46

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้ยงกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ได้จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Oicial Teen Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน และสงเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยง ด้านสุขภาขด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับข้อมูลและการ บริการที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ของแตละคน โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว โดยผู้ที่สนใจ สามารถค้นหา ข้อมูลความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ต้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุก เวลา นั้น

สามารถเข้ากลุ่ม ผ่าน QR CODE