โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปี 2565

148

15 ส.ค.2565
นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปี2565 โดยนางสาวสุธัญญา สุขรมย์ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา