โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

32

18 พ.ย.2565 เวลา10.00น.
นายกอบจ.ยล.มอบหมายให้ ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมหลักการเขียนโครงการตามแนวทางระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมศรีญาลอ (ชั้น 1)