โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

45

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรม ยะลาแกรนด์พาเลช โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น