โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2563 [แผ่นพับ]

25