“ใต้ร่มจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(มรย) สู่ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”

23

26 กรกฎาคม 2565 ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลา เป็นเกียรติร่วมงาน “ใต้ร่มจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาสัยราชภัฏยะลา(มรย) สู่ “คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้”ขึ้นในโอกาสครบรอบ ๘๘ ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ ศ. ๒๔๗๗ – ๒๕๖๕) เพื่อสะท้อนบทบาทและกิจกรรมเชิงสั่งคม ทั้งมิติด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการการร่วมพัฒนาและวิจัยชุมชนรวมถึงสร้างความ สัมพันธ์ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘0 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕0 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา