ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังนโยบายระดับประเทศภาคใต้

19