ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ส่วนราชการ

113

กองการเจ้าหน้าที่

งานกิจการสภา

ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

สาระน่ารู้

” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ในช่วงเข้าพรรษาขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ลด…

” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ในช่วงเข้าพรรษาขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านทางออนไลน์ ดังนี้1.Application Smart อสม.2.เว็บไซต์ อสม.com3.เว็บไซต์ Stopdrink.com

ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ กรมควบคุมโรค แจ้งการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เพื่อรอบรับสถานที่ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระบบสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการ/สัมมนา

ผลการประเมิน ITA 2565

แหล่งท่องเที่ยว - บ่อน้ำร้อนเบตง

สื่อสังคมออนไลน์

เพิ่มเพื่อน

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ อบจ.ยะลา อย่างไร

ลิงค์หน่วยงานภายนอก