ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1.นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัด (24 ธันวาคม 2538 -17 ธันวาคม 2540)
2.นายนิรันดร์ วายา (18 ธันวาคม 2540 – 8 มีนาคม 2542)
3.นายอาซิส เบ็ญหาวัน (5 กุมภาพันธ์ 2543 – 13 มีนาคม 2551)
4.นายมุขตาร์ มะทา (15 มิถุนายน 2551 – ปัจจุบัน)

ทำเนียบปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

1.นายวิทยา เทือกสุบรรณ (2 กุมภาพันธ์ 2541 – 3 ตุลาคม 2542)
2.นางยุวดี สรรค์วิทยากุล (4 ตุลาคม 2542 – 21 กันยายน 2543)
3.นายราชพร ทีปรัตนะ (22 กันยายน 2543 -15 มกราคม 2548)
4.นายจักรี ระเบียบโลก (20 เมษายน 2550 – 1 ตุลาคม 2553)
5.นางธัญลักษณ์ ชโลธรสุทธิ (28 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2561)
6.นายมนตรี หมวกไสว (1 พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน)