นายจำรัส สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 3012

นายจำรัส สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 3012

นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 073-203610 ต่อ 3013

นางณิชาพร โอภาโส
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
โทร. 073-203610 ต่อ 1101

นายจารึก ไชยประภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 073-203610 ต่อ 1501

นายสรรเพชญ กุลวิจิตร
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.
โทร. 073-203610 ต่อ 1201

นางกัสมะห์ เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
โทร. 073-203610 ต่อ 1301

นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 073-203610 ต่อ 1401

นางซูไวดา มะแซ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 073-203610 ต่อ 1801