นายจำรัส สีทองชื่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 08-3186-1684
โทร. 073-203610 ต่อ 3001

นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 09-6048-1701
โทร. 073-203610 ต่อ 3012

  • นายชัยศักดิ์  แสวงผล
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
    โทร. 08-1087-8670
    โทร. 073-203610 ต่อ 3013

นางณิชาพร โอภาโส
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
โทร. 081-270-1966
โทร. 073-203610 ต่อ 1101

นายนันต์ เพ็ชราการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 06-1982-7987
โทร. 073-203610 ต่อ 1501

นางราณี บัวแก้ว
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร. 08-9658-5513
โทร. 073-203610 ต่อ 1201

นางกัสมะห์ เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร. 09-3763-3434
โทร. 073-203610 ต่อ 1301

นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-6959-3899
โทร. 073-203610 ต่อ 1401

นางซูไวดา มะแซ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08-9975-6122
โทร. 073-203610 ต่อ 1801

นางกัสมะห์ เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 09-3763-3434
โทร. 073-203610 ต่อ 1301

นางสาวสุธัญญา สุขรมย์
ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 08-8586-6616
โทร. 073-203610 ต่อ 1121