นายจำรัส สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 083-186-1684
โทร. 073-203610 ต่อ 3012

นายจำรัส สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 083-186-1684
โทร. 073-203610 ต่อ 3012

นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
โทร. 096-048-1701
โทร. 073-203610 ต่อ 3013

นางณิชาพร โอภาโส
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.
โทร. 081-270-1966
โทร. 073-203610 ต่อ 1101

นายจารึก ไชยประภา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-466-0679
โทร. 073-203610 ต่อ 1501

นายสรรเพชญ กุลวิจิตร
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร. 086-969-3537
โทร. 073-203610 ต่อ 1201

นางกัสมะห์ เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
โทร. 093-763-3434
โทร. 073-203610 ต่อ 1301

นางมาลี ทวีพงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 098-015-2890
โทร. 073-203610 ต่อ 1401

นางซูไวดา มะแซ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 089-975-6122
โทร. 073-203610 ต่อ 1801

นางกัสมะห์ เกื้อกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 093-763-3434
โทร. 073-203610 ต่อ 1301

นางสาวสุธัญญา สุขรมย์
ผู้อำนวยกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 088-586-6616
โทร. 073-203610