อบจ.ยะลา รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมคู่มือฟรี

151

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) รับปรึกษาเกี่ยวกับกฎกติกาและการตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ พร้อมคู่มือฟรี ท่านใดสนใจ สามารถมารับคู่มือได้ที่ กองการศึกษาฯ องค์การบริหาารส่วนจังหวัดยะลา โทร.073-203-628 ชั้น 3 หรือต่อนายสุวิทย์ ชูโชติ เบอร์โทรศัพท์ 081-969-4140