สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านกาแป๊ะกอตอใน เขตเทศบาลเมืองเบต – บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา (ช่วงที่ 2) สัญญาจ้างเลขที่ 304/2564

173